En søknad om ortopediske hjelpemidler har en varighet på 5 eller 10 år. Det er rekvirenten som angir varigheten, basert på hvor sannsynlig det er at behovet for hjelpemiddelet endrer seg over tid. I denne perioden kan brukeren selv søke om fornyelse av hjelpemiddelet ved behov.

For å redusere presset på spesialisthelsetjenesten er det åpnet for at fastlege skal kunne forlenge fornyelsesperioden til det dobbelte, altså med 5 eller 10 år, ved å bekrefte at behovet for hjelpemiddelet er uforandret.

Det er ikke fastsatt noe særskilt skjema for dette fra NAV sin side. Vi har derfor laget et eget skjema med de nødvendig opplysninger. Dette fyller vi ut, og sender med brukeren til fastlegen for signatur. Brukeren tar så dette skjemaet med tilbake til oss, slik at vi har kontroll med sending til NAV.

Noen ganger kan det være vanskelig for fastlege å vurdere om behovet for hjelpemiddelet er til stede. Dette avhenger av hvor godt kjent man er i relasjonen som lege og pasient. I noen tilfeller kan det være naturlig å gjøre dette under en konsultasjon, andre ganger kan det gjøres administrativt. Fastlegen kan kreve honorar som ved konsultasjon.

Du kan lese mer om dette i forskriften til Folketrygdlovens §10-07i, §3, pkt 3:

Hvis det er fastslått at medlemmets medisinske tilstand og behovet for hjelpemiddel er uendret, kan medlemmets fastlege forlenge gyldighetstiden med inntil fem år for en fullmakt gitt av en godkjent rekvirent. Hvis rekvirenten opprinnelig har gitt fullmakt for en periode på inntil ti år kan fastlegen forlenge gyldighetstiden med inntil ti år.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger flere opplysninger.