NAV dekker nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler til personer med varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene. Dette er en rettighet fastsatt i Folketrygdloven §10-07i, og støtte gis etter rundskriv utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. En godkjent rekvirent søker på søknadsskjema NAV 10-07.10, som sendes til ortopedisk verksted. Søknaden skal også vurderes og signeres av ortopediingeniør før den sendes til NAV for behandling.

Godkjente rekvirenter

Ortopediske hjelpemidler omfatter både ortoser, proteser og ortopedisk fottøy. NAV ønsker en beskrivelse av funksjonsnedsettelsen og en begrunnelse av hvordan hjelpemiddelet kan avhjelpe problemet. Hvis enklere hjelpemidler, som f.eks. prefabrikerte innleggssåler, kan fungere tilfredsstillende, bør dette prøves først. Dersom pasienten har forsøkt andre, rimeligere alternativer, bør dette komme med i søknaden. Særlig kostbare hjelpemidler skal begrunnes spesielt inngående. Dette gjelder spesielt avanserte elektroniske protesekomponenter, kostbare estetiske proteser og funksjonelle, elektroniske stimulatorer (FES).

Rundskrivet fra NAV gjør mange avgrensninger, og vi anbefaler å lese dette. Vi gir gjerne råd om regelverket. Ta kontakt med den nærmeste avdelingen, både i enkeltsaker og ved ønske om hospitering eller besøk fra oss.

Folketrygdloven har en tydelig avgrensing mot Spesialisthelsetjenesteloven og Arbeidsmiljøloven. Dersom hovedformålet med hjelpemiddelet er å opprettholde eller helbrede helsetilstand eller funksjon, kalles det et behandlingshjelpemiddel og dekkes ikke under Folketrygdloven. Det samme gjelder hjelpemidler som primært skal brukes i arbeid. Det er likevel ofte slik at et hjelpemiddel kan ha flere formål. Det er hovedårsaken til behovet som bestemmer hvem som skal dekke kostnadene.

Se også behandlingshjelpemidler.